Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności: Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, Warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji –ich najnowszą wersją –dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Kino Paradox zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.kinoparadox.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.kinoparadox.pl

Data publikacji strony internetowej: 20 listopada 2019 r.

Data ostatniej aktualizacji: 25 listopada 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Materiały video znajdująze się na stronie mogą nie posiadać audiodeskrypcji ani/lub transkrypcji. Materiały te są udostępnione na stronie w formie ramek odnoszących się do treści na zewnętrznych stronach internetowych i publikowanych tam przez dystrybutora filmu. Kino Paradox nie ma wpływu na dostępność cyfrową tych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25 listopada 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.kinoparadox.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kilian, mkilian@cmjordan.krakow.pl, 12 430 00 15 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kino Paradox mieści się na parterze głównej siedziby Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Jest to czteropiętrowy budynek przy ulicy Krupniczej 38 w Krakowie. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się, dla osób mających problem z poruszaniem przeznaczone jest wejście boczne i umieszczona przy poręczy schodów winda dla osób niepełnosprawnych, którą mogą dostać się na parter budynku.

Skip to content